คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลกาบัง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพือลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ดาวน์โหลดเอกสาร
271
30 ก.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ดาวน์โหลดเอกสาร
270
30 ก.ย. 2564
3 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ดาวน์โหลดเอกสาร
270
30 ก.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาในที่ทำกา ดาวน์โหลดเอกสาร
270
30 ก.ย. 2564
5 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น ดาวน์โหลดเอกสาร
274
30 ก.ย. 2564
6 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ)ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธ ดาวน์โหลดเอกสาร
274
30 ก.ย. 2564
7 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่ทำการองค์การบริหารส่วน ดาวน์โหลดเอกสาร
271
30 ก.ย. 2564
8 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการรับชำระภาษีป้ายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ดาวน์โหลดเอกสาร
272
30 ก.ย. 2564
9 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ดาวน์โหลดเอกสาร
275
30 ก.ย. 2564
10 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการชำระภาษีบำรุงท้องที่ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ดาวน์โหลดเอกสาร
269
30 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5